PARTICULIEREN
Terug naar overzicht

Trendbreuk noodzakelijk

“In onze gemeenten heeft elke inwoner jaarlijks gemiddeld 232 kilo restafval. Dit ligt nog ver af van de landelijke doelstelling van maximaal 100 kilo”, zegt Hans van den Brule, directeur van Waardlanden. “70% van die 232 kilo restafval bestaat uit herbruikbare materialen. Dat is 162 kilo aan grondstoffen. Als die worden gescheiden en gerecycled, hebben we veel minder restafval en daardoor lagere kosten om dat afval te laten verbranden. Door de invoering door het Rijk van de verbrandingsbelasting wordt het verbranden van restafval namelijk steeds duurder. Om het doel binnen handbereik te brengen is een trendbreuk noodzakelijk. Daarom vernieuwen de gemeenten en Waardlanden het beleid.” De focus ligt op het gescheiden inzamelen van herbruikbaar afval – grondstoffen – en op meer hergebruik. Om ontwijkgedrag te voorkomen wordt flink ingezet op communicatie en handhaving. Hans van den Brule: “Maximaal 100 kilo restafval is haalbaar, gemeenten om ons heen laten dit ook zien.”

In drie stappen van 232 naar 100 kilogram restafval in 2025

In de beleidsnota stellen de gemeenten en Waardlanden in drie stappen maatregelen voor om in 2025 het restafval terug te dringen van 232 naar 100 kilogram en onze regio meer circulair te maken. De drie stappen vormen samen de route naar meer afvalscheiding en daardoor minder restafval en een betaalbare afvalstoffenheffing. Hans van den Brule: “Stap 1 is het verbeteren van de inzameling van grondstoffen. Er komen extra containers voor papier, verpakkingsglas en textiel. En we gaan weer gft inzamelen bij hoogbouw. Ook krijgen inwoners gratis een keukenemmertje zodat zij groente- en fruitafval en etensresten gemakkelijk kunnen scheiden. Verder gaan we nog meer voorlichting geven over hoe je je afval kunt scheiden. We gaan door met de kwaliteitscontroles en als het nodig is vindt handhaving plaats op goed en netjes afval en grondstoffen scheiden. De milieustraten worden heringericht, zo stimuleren en faciliteren we het verlengen van de levensduur van goederen.” Stap 2 is het afsluiten van de wijkcontainers voor restafval. “De inwoners van de Waardlanden-gemeenten krijgen een pasje waarmee zij de containers kunnen openen om restafval in te doen. Deze containers zijn dan dus alleen nog toegankelijk voor onze inwoners. De pasjes bieden ook toegang tot de milieustraten. Met deze tweede stap weren we afvaltoerisme.” De derde stap is het belonen van afval scheiden. Hans van den Brule legt uit: “Een deel van de afvalstoffenheffing maken we variabel. Hoe beter je je afval scheidt, hoe minder vaak je restafval hoeft aan te bieden, hoe minder afvalstoffenheffing je betaalt. Voor grof huishoudelijk afval, puin, hout en grof tuinafval worden ook tarieven ingevoerd, en geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Zo kan elke inwoner zelf de kosten zo laag mogelijk houden.”

Draagvlak voor maatregelen bij inwoners

De colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeenten hebben eind maart en begin april het nieuwe grondstoffenbeleid ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente, 2021 – 2025’ vastgesteld. Bij de totstandkoming van het nieuwe beleid zijn inwoners, gemeenteraden en ketenpartners intensief betrokken. Na raadpleging van hen zijn maatregelen geformuleerd die moeten leiden tot het behalen van de doelstellingen. Begin dit jaar hebben wij inwoners gevraagd wat zij van de voorgestelde maatregelen vinden. Daaruit is een groot draagvlak gebleken.

Meer informatie vindt u op de pagina Nieuw grondstoffenbeleid.