PARTICULIEREN
Terug naar overzicht

De enquête is gehouden van 15 april t/m 5 mei. Via onze website en Facebookpagina zijn inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. Daarnaast is de enquête aangeboden aan de bewonerspanels van de gemeenten.

Inzicht in wensen, behoeften en meningen over de afval/grondstoffeninzameling

De vragen gingen onder meer over de belangrijkste redenen om gft, papier, glas, pmd en andere grondstofstromen te scheiden, en wat redenen zijn om dit niet te doen. Ook is gevraagd wat men nodig heeft om afval/grondstoffen goed te kunnen scheiden. Verder is de mate van tevredenheid over onder meer de afvalinzameling, de milieustraten, het laten ophalen van grof huishoudelijk afval gepeild. Deelnemers aan de enquête konden ook wensen en behoeften aangeven over de informatievoorziening. Tenslotte is inwoners gevraagd naar ideeën om in de toekomst nog meer en beter afval en grondstoffen te scheiden.

Resultaten delen rond de zomer

De enquête maakt deel uit van de voorbereidingen in onze regio van de ontwikkeling van nieuw beleid, dat is gericht op meer en beter scheiden van herbruikbaar afval (grondstoffen) en het verminderen van de hoeveelheid restafval. De uitkomsten zijn behulpzaam bij het verkrijgen van inzicht in wensen, motieven en beleving van inwoners van de afval- en grondstofinzameling. De ingevulde vragenlijsten en uitkomsten worden op dit moment verwerkt. Als dit gereed is en de resultaten van de enquête bekend zijn, zullen we die met u delen. We verwachten dat dit voor of kort na de zomer zal zijn.

Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld, en ook inwoners die ons mailen met suggesties en ideeën, bedanken wij hartelijk voor hun betrokkenheid en bijdrage.