Reinigingsdienst Waardlanden is een maatschappelijk bewust reinigingsbedrijf. Wij zetten ons dagelijks in om inwoners in ons verzorgingsgebied te helpen om afgedankte producten en materialen zo goed mogelijk beschikbaar te houden voor hergebruik en recycling, onder meer door hen diverse mogelijkheden en service te bieden om afval en grondstoffen te scheiden. Onze speerpunten zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Naar een nieuw grondstoffenbeleid

Een samenleving zonder afval, in een circulaire economie. Dit is het centrale doel waar Waardlanden en de gemeenten met een nieuw grondstoffenbeleidsplan naartoe werken. In het plan worden de keuzes beschreven die moeten leiden naar het meer en beter scheiden van herbruikbaar afval (grondstoffen) en vermindering van de hoeveelheid restafval.

De beleidsvoorbereiding bevindt zich in de onderzoeksfase. In deze fase wordt informatie en kennis verzameld over:

  • wensen en behoeften van inwoners over de afvalinzameling en afval scheiden;
  • de samenstelling van het huishoudelijk restafval (sorteeranalyses);
  • de bijdrage van de afvalbrengstations aan een circulaire economie;
  • aard en omvang van het bijplaatsen (dumpen) van afval;
  • prestaties van Waardlanden vergeleken met soortgelijke organisaties (benchmark).

Ook worden diverse belanghebbenden geraadpleegd en vinden (online) inspiratiebijeenkomsten met de raadsleden van onze gemeenten plaats.

De resultaten van de onderzoeken, consultaties en inspiratiebijeenkomsten worden verwerkt in een analyserapport. Dit rapport vormt de basis voor ambities, kaders en enkele toekomstscenario’s. In het najaar wordt een strategienota ter bespreking aan het bestuur van Waardlanden en de gemeenteraden voorgelegd. In de maanden daarna wordt het voorkeursscenario uitgewerkt in het nieuwe beleidsplan. Het nieuwe plan is begin 2021 gereed.

Inwoners denken mee over nieuw beleid

Inwoners worden nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe grondstoffenbeleid. Wensen, motieven en beleving zijn dit voorjaar geïnventariseerd met een bewonersenquête. Uitkomsten worden meegenomen bij de beleidsontwikkeling.

Bekijk hier het rapport met de resultaten van de bewonersenquête.

Inwoners van ons werkgebied kunnen wensen en ideeën over ‘meer grondstoffen, minder restafval’ mailen naar communicatie@waardlanden.nl.