PARTICULIEREN

Reinigingsdienst Waardlanden is een maatschappelijk bewust reinigingsbedrijf. Wij zetten ons dagelijks in om inwoners in ons verzorgingsgebied te helpen om afgedankte producten en materialen zo goed mogelijk beschikbaar te houden voor hergebruik en recycling, onder meer door hen diverse mogelijkheden en service te bieden om afval en grondstoffen te scheiden. Onze speerpunten zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Naar een nieuw afval- en grondstoffenbeleid

'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente' is de titel van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan. De titel geeft het centrale doel aan waar Waardlanden en de gemeenten de komende jaren naartoe willen werken. In het plan worden de strategie en maatregelen beschreven die moeten leiden naar het meer en beter scheiden van herbruikbaar afval (grondstoffen) en vermindering van de hoeveelheid restafval. Maar ook naar een schonere gemeente.

Strategienota 2021 - 2025, Samen voor een afvalvrije en schone gemeente

Ter onderbouwing van de gekozen strategie en maatregelen is een scenario-onderzoek uitgevoerd, een maatregelencatalogus opgesteld en een visiedocument voor de milieustraten opgesteld.

Scenario-onderzoek toekomstige inzamelsystemen Waardlanden-gemeenten

Mogelijke maatregelen nieuw afval- en grondstoffenbeleid Waardlanden-gemeenten

Visiedocument, Een andere kijk op de milieustraten van Waardlanden

De colleges van burgemeester en wethouders van de Waardlanden-gemeenten hebben begin april 2021 het plan en de overige rapporten vastgesteld. De colleges leggen het plan voor aan de gemeenteraden.

Vragen en antwoorden over omgekeerd inzamelen in Vianen

Processchema nieuw afval en grondstoffenbeleid

Wat vinden inwoners?

Inwoners zijn nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. Wensen, motieven en beleving zijn in het voorjaar van 2020 geïnventariseerd met een bewonersenquête. Uit deze enquête kwamen goede suggesties. Deze suggesties hebben we aangevuld met onze suggesties en mogelijke maatregelen, en begin 2021 opnieuw voorgelegd in een tweede bewonersenquête.

Bekijk hier het rapport met de resultaten van de bewonersenquête (mei 2020)

Bekijk hier het rapport met de resultaten van de bewonersenquête (maart 2021)

 

Inwoners van ons werkgebied kunnen wensen en ideeën over ‘meer grondstoffen, minder restafval’ mailen naar communicatie@waardlanden.nl.