Oferowanie materiałów odpadowych na placu recyklingu jest dozwolone tylko wtedy, gdy materiały odpadowe są objęte obowiązującym zezwoleniem zgodnie z ustawą o zarządzaniu środowiskiem. Ponadto muszą być spełnione wymagania określone w niniejszym regulaminie. Artykuł 2.1.2 Dostawca odpadów musi być w stanie okazać dowód tożsamości i kartę środowiskową przy przedstawianiu odpadów przez cały czas. Artykuł 2.1.3 Po przybyciu na teren obwodu, dostawca jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz instrukcji przekazanych przez zarządcę lub oznaczonych znakami. Instrukcje muszą być ściśle i niezwłocznie przestrzegane. Na terenie obiektu obowiązują również przepisy o ruchu drogowym i sygnałach drogowych. Artykuł 2.1.4 W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub instrukcji wydanych przez lub w imieniu dyrektora, kierownika działu realizacji, kierownika zespołu lub kierownika, są oni upoważnieni do zakazania dostawcy dostępu do placu recyklingu. Artykuł 2.1.5 Zarząd, dyrektor, kierownik działu wdrożeniowego, kierownik zespołu lub kierownik może podjąć decyzję o tymczasowym nieprzyjmowaniu niektórych odpadów, jeśli okoliczności w centrum recyklingu i w jego otoczeniu dają ku temu powody. W tym celu sporządza się formularz odmowy. Dostawca odnotowuje odmowę, a kierownik sporządza raport z ustaleń w ciągu tygodnia. Jeśli określone odpady mogą lub nie mogą być tymczasowo przyjmowane, zostanie to opublikowane na stronie internetowej www.waardlanden.nl. Artykuł 2.1.6. Odpady muszą być oferowane w godzinach otwarcia ustalonych przez zarząd, zgodnie z informacją na tablicy przy wejściu na plac recyklingu. Odstępstwa od powyższych godzin otwarcia będą ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez publikację w lokalnej prasie i na stronie internetowej www.waardlanden.nl. Artykuł 2.1.7. Zabrania się umieszczania lub deponowania odpadów na placu recyklingu lub wokół niego w jakimkolwiek miejscu lub w sposób inny niż przewidziany w niniejszym regulaminie lub zgodnie z nim. Artykuł 2.1.8 Transport i składowanie odpadów odbywa się w taki sposób, aby nie powodować zanieczyszczenia dróg dojazdowych, placu recyklingu lub jego otoczenia. Artykuł 2.1.9 Sposób dostawy przez dostawcę: Dostawca musi zgłosić się do kierownika/pracownika punktu recyklingu. Dostawca jest zobowiązany do okazania karty środowiskowej i przekazania kierownikowi/pracownikowi punktu recyklingu informacji o dostarczonych odpadach. Kierownik/pracownik punktu recyklingu wskaże wszelkie związane z tym koszty. Dostawca przeprowadzi transakcję finansową, jeśli ma to zastosowanie. Kierownik/pracownik punktu recyklingu przekaże dostawcy instrukcje. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania tych instrukcji. Zabronione jest przynoszenie/sortowanie odpadów bez zgody kierownika/pracownika punktu recyklingu. Rozsypane odpady muszą zostać uprzątnięte przez dostawcę we własnym zakresie. Po zdeponowaniu odpadów dostawca musi niezwłocznie opuścić plac recyklingu swoim pojazdem. Zabrania się zabierania ze sobą jakichkolwiek towarów znajdujących się na placu recyklingu. Wyjątek stanowią dostawcy spoza regionu, którzy przywożą wyłącznie towary wielokrotnego użytku. Artykuł 2.1.10 Dostęp do placu recyklingu: Zabrania się przebywania na placu recyklingu poza godzinami ustalonymi przez zarząd. Osoby poniżej 12 roku życia mają wstęp na plac recyklingu wyłącznie w pojeździe. Osoby niebędące dostawcami odpadów nie mogą przebywać na placu recyklingu bez zgody zarządcy. Zabrania się wwożenia odpadów i/lub towarów użytkowych ciągnikiem i/lub zestawem o długości przekraczającej 7,5 metra i/lub cięższym niż 3500 kg. Zabrania się również przywożenia odpadów przyczepą Artykuł 2.1.11 Zabronione jest oferowanie na placu recyklingu następujących substancji: Substancje, które powodują zagrożenie poprzez samozapłon, wybuch, zanieczyszczenie i/lub promieniowanie; Substancje, które rozprzestrzeniają nadmierny zapach lub zawierają szkodniki; Gorący popiół; Drewno C Odpady dachowe KCA i butle gazowe (patrz artykuł 2.1.15) Pojazdy podlegające rejestracji, takie jak pojazdy wycofane z eksploatacji, skutery i ich części; Opony samochodowe; Gleba; Zwłoki; Odpady handlowe, w tym handlowe artykuły AGD i RTV; Gruz; Azbest; Zieleń wielkogabarytowa; Odpady resztkowe; Artykuł 2.1.12. Zabronione jest oferowanie odpadów przez firmy i osoby niebędące mieszkańcami obszaru działania Cleaning Service. Wyjątek stanowią partnerzy sieci okrężnej, którzy przynoszą odroczone odpady z gospodarstw domowych i otrzymali w tym celu przepustkę dostępu. Artykuł 2.1.13 Zwłoki nie będą przyjmowane i mogą być oferowane między innymi w schronisku dla zwierząt w Gorinchem, znajdującym się przy Haarweg 1 w Gorinchem, po uiszczeniu stosownej opłaty. Artykuł 2.1.14. Drobne odpady niebezpieczne należy przekazywać do wózka na chemikalia, który znajduje się na placu recyklingu raz na 2 tygodnie. Dostawca musi przekazać odpady kierownikowi. Musi również wskazać, które substancje są oferowane. Substancje, których skład nie jest znany, nie będą przyjmowane. Artykuł 2.1.15 Towary białe i brązowe muszą być oferowane w takim stanie, aby można je było uznać za kompletne. Towary białe i brązowe nie muszą być sprawne. Sprzedawcy detaliczni mogą zwrócić się do dyrektora o pozwolenie na nieodpłatne przekazanie towarów białych i brązowych swoich klientów do centrum recyklingu, bez uszczerbku dla przepisów art. 2.1.11 i 2.1.12. Artykuł 2.1.16 Administrator ocenia, czy w ofercie znajdują się substancje zabronione i/lub dostawca, który nie jest legalny. W przypadku odmowy kierownik przygotowuje formularz odmowy zawarty w załączniku 1 i przekazuje go oferentowi. Oferent odnotowuje odmowę, a administrator przygotowuje raport z ustaleń w ciągu jednego tygodnia. Sekcja 2.2 - Przepisy dotyczące przewoźnika Artykuł 2.2.1 Poza godzinami otwarcia przewoźnicy mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie za wyraźną zgodą kierownika zespołu i za wiedzą kierownika. Podczas wchodzenia na teren obiektu i opuszczania go poza godzinami otwarcia bramy wjazdowe muszą być zawsze zamknięte. Artykuł 2.2.2 Przewoźnikom zabrania się sortowania odpadów Artykuł 2.2.3 Żadne kontenery z odpadami nie mogą opuścić terenu centrum recyklingu, jeśli niezbędne dokumenty wymagane przez władze do transportu odpadów nie zostały wypełnione lub są niekompletne. Artykuł 2.2.4 Po przybyciu na okrągły plac przewoźnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz instrukcji przekazanych przez zarządcę lub oznaczonych znakami. Artykuł 2.2.5 W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub poleceń dyrektora, kierownika działu egzekucji, kierownika zespołu, zarządcy lub w ich imieniu, dyrektor, kierownik zespołu, zarządca ma prawo odmówić przewoźnikowi dostępu do sądu okręgowego. Artykuł 2.2.6. Transport odpadów musi odbywać się w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia dróg dojazdowych, placu recyklingu lub ich otoczenia. Rozdział 3 - Odpowiedzialność Sekcja 2.3 Artykuł 2.3.1 Reinigingsdienst Waardlanden nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje składowania odpadów w sposób inny niż dozwolony na mocy zezwolenia wydanego przez ustawę o zarządzaniu środowiskiem dla centrum recyklingu oraz niniejszych przepisów. Artykuł 2.3.2 Reinigingsdienst Waardlanden nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wjazdu i poruszania się po terenie placu recyklingu. Artykuł 2.3.3. Dostawca i przewoźnik ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nich, ich pracowników, osoby przez nich wyznaczone lub używany przez nich sprzęt, odpady lub inne substancje przywiezione przez nich pracownikom centrum recyklingu lub przedmiotom użytkowanym przez osoby trzecie. Artykuł 2.3.4 Oferent i przewoźnik ponoszą solidarną odpowiedzialność za koszty usunięcia i/lub zniszczenia oferowanych przez nich substancji Artykuł 2.3.5 Dostawca i przewoźnik ponoszą solidarną odpowiedzialność za koszty usunięcia i/lub unieszkodliwienia oferowanych przez nich substancji, które w opinii dyrektora, kierownika działu wdrożeń, kierownika zespołu, kierownika, władz lokalnych lub wojewódzkich i/lub krajowych mogą spowodować szkody w środowisku, jeśli nie zostaną usunięte i/lub unieszkodliwione. Artykuł 2.3.6 Dostawca i przewoźnik zabezpieczają Reinigingsdienst Waardlanden przed wszelkimi roszczeniami odszkodowawczymi ze strony własnej lub osób trzecich, niezależnie od przyczyny szkody. Rozdział 4 - Odmowa dostępu Sekcja 2.4 Artykuł 2.4.1 Dyrektor, kierownik działu realizacji, kierownik zespołu lub administrator jest upoważniony do bezterminowej odmowy dostępu do centrum recyklingu dostawcy lub przewoźnikowi, który narusza zasady określone w niniejszym regulaminie. Dostawca lub przewoźnik przyjmuje odmowę do wiadomości, a administrator przygotowuje raport z ustaleń w ciągu jednego tygodnia. Dostawca zostanie poinformowany o odmowie przez Reinigingsdienst Waardlanden w ciągu jednego tygodnia. Rozdział 5 - Wejście w życie i wycofanie Sekcja 2.5 Artykuł 2.5.1 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r. z jednoczesnym uchyleniem regulaminu centrum recyklingu Waardlanden przyjętego w dniu 10 lutego 2022 r. Rozdział 6 - Przepisy końcowe Sekcja 2.6 Artykuł 2.6.1 Niniejszy regulamin może być cytowany jako "Regulamin centrum recyklingu Waardlanden". Przyjęto na posiedzeniu zarządu w dniu 26 lutego 2024 r. sekretarzJ.A.P. Rau przewodniczącyA.C. Bikker"/>

CZĘŚCI

Zarząd Wspólnej Organizacji Zarządzającej Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden;

DECYZJA:

uchwalić, co następuje:
ZASADY, regulując prezentację odpadów na placu recyklingu:

Ambachtsweg 2, w Nieuw-Lekkerland.

Rozdział 1 - Informacje ogólne

Definicje

Do celów niniejszych przepisów stosuje się następujące definicje:

"obwód kwadratowy"

obszar, w którym towary i materiały wielokrotnego użytku oraz odpady są przekazywane pracownikom.

"zarządzanie"

zarządu wspólnej organizacji zarządzającej Reinigingsdienst Waardlanden.

"reżyser"

dyrektor Reinigingsdienst Waardlanden lub jego zastępca.

"kierownik ds. wdrożenia w dziale"

osoba, która na odpowiedzialność dyrektora jest odpowiedzialna za kierowanie menedżerem zespołu.

"kierownik zespołu"

osoba, która z ramienia kierownika działu realizacji pełni obowiązki kierownika.

"administrator"

osoba, która na odpowiedzialność kierownika zespołu odpowiada za nadzór na placu Kringloop.

"plac recyklingu dla pracowników"

osoba, która w ramach odpowiedzialności zarządcy jest odpowiedzialna m.in. za świadczenie usług przy bramie.

"dostawca"

Osoba oferująca odpady na placu recyklingu.

"przewoźnik"

osoba niezatrudniona przez Reinigingsdienst Waardlanden, która transportuje kontenery z odpadami do miejsc, w których te odpady są przetwarzane lub przeładowywane.

"materiały odpadowe"

wszelkie odpady, preparaty lub inne produkty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany - w celu ich usunięcia.

"Mieszkaniec obszaru usług Serwis sprzątający"

Osoba zarejestrowana w rejestrze mieszkańców gmin Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden i Vijfheerenlanden oraz byłej gminy Lingewaal, która uiszcza opłaty za wywóz odpadów.

"firmy"

wszystkie osoby prawne i osoby samozatrudnione bez personelu, niebędące "mieszkańcami obszaru usługowego Cleaning Service".

"odpady przemysłowe"

odpady biurowe, sklepowe i serwisowe zgodnie z definicjami określonymi w ustawie o zarządzaniu środowiskiem wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

"przepustka środowiskowa"

przepustka zapewniana przez Waardlanden mieszkańcom uiszczającym opłaty za wywóz śmieci, która daje tym mieszkańcom dostęp do punktów recyklingu.

formularz odmowy

raport z ustaleń

Rozdział 2 - Przepisy mające zastosowanie do okrągłego kwadratu

Sekcja 2.1 - Postanowienia dotyczące usługodawcy

Artykuł 2.1.1 Oferowanie materiałów odpadowych na placu recyklingu jest dozwolone tylko wtedy, gdy materiały odpadowe są objęte obowiązującym zezwoleniem zgodnie z ustawą o zarządzaniu środowiskiem. Ponadto należy spełnić wymagania określone w niniejszym regulaminie.

Artykuł 2.1.2 Dostawca odpadów musi być w stanie okazać dowód tożsamości i kartę środowiskową przez cały czas przedstawiania odpadów.

Artykuł 2.1.3 Po przybyciu na teren obwodu, dostawca jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz instrukcji przekazanych przez zarządcę lub oznaczonych znakami. Instrukcje muszą być ściśle i niezwłocznie przestrzegane. Na terenie obiektu obowiązują również przepisy o ruchu drogowym i sygnalizacji świetlnej.

Artykuł 2.1.4 W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub poleceń wydanych przez lub w imieniu dyrektora, kierownika działu realizacji, kierownika zespołu lub kierownika, są oni upoważnieni do zakazania dostawcy dostępu do placu recyklingu.

Artykuł 2.1.5 Zarząd, dyrektor, kierownik działu wdrożeniowego, kierownik zespołu lub kierownik mogą podjąć decyzję o tymczasowym nieprzyjmowaniu niektórych odpadów, jeśli okoliczności w centrum recyklingu i w jego otoczeniu dają ku temu powód. W tym celu sporządza się formularz odmowy. Dostawca odnotowuje odmowę, a kierownik sporządza raport z ustaleń w ciągu tygodnia. Informacja o tym, że określone odpady mogą lub nie mogą być tymczasowo przyjmowane, zostanie opublikowana na stronie internetowej. www.waardlanden.nl zostaną opublikowane.

Artykuł 2.1.6 Odpady muszą być oferowane w godzinach otwarcia ustalonych przez Zarząd, wskazanych na tablicy przy wejściu na plac recyklingu. Odstępstwa od powyższych godzin otwarcia będą ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez publikację w lokalnych gazetach i na stronie internetowej www.waardlanden.nl.

Artykuł 2.1.7 Zabrania się umieszczania lub deponowania odpadów na placu recyklingu lub wokół niego w jakimkolwiek miejscu lub w sposób inny niż przewidziany w niniejszym regulaminie.

Artykuł 2.1.8 Transport i składowanie odpadów powinny odbywać się w taki sposób, aby nie powodować zanieczyszczenia dróg dojazdowych, placu recyklingu lub jego otoczenia.

Artykuł 2.1.9 Sposób oferowania przez dostawcę:

Dostawca podlega kierownikowi/pracownikowi kwadratu koła.

 • Dostawca jest zobowiązany do okazania karty środowiskowej i przekazania informacji o dostarczonych odpadach kierownikowi/pracownikowi punktu recyklingu.
 • Administrator/pracownik wspomni o wszelkich opłatach.
 • W stosownych przypadkach dostawca realizuje transakcję finansową.
 • Opiekun/członek personelu wyda dostawcy instrukcje. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania tych instrukcji.
 • Przynoszenie/sortowanie odpadów bez zgody kierownika/pracownika punktu recyklingu jest zabronione. Rozsypane odpady muszą zostać uprzątnięte przez dostawcę we własnym zakresie.
 • Po zdeponowaniu odpadów dostawca musi niezwłocznie opuścić plac recyklingu swoim pojazdem.
 • Zabronione jest zabieranie jakichkolwiek towarów, które znajdują się na okrągłym placu.

Wyjątek stanowią dostawcy spoza regionu, którzy przywożą wyłącznie towary wielokrotnego użytku. Będą oni mieli dostęp do placu recyklingu bez przepustki środowiskowej.

Artykuł 2.1.10 Dostęp do okrągłego placu:

 • Zabrania się przebywania w sądzie okręgowym poza godzinami wyznaczonymi przez zarząd.
 • Osoby poniżej 12 roku życia mają wstęp na plac recyklingu wyłącznie w pojeździe. Nie wolno im opuszczać pojazdu podczas oddawania odpadów.
 • Osoby inne niż dostawcy odpadów nie mogą przebywać na placu recyklingu bez zgody zarządcy.
 • Zabrania się przewożenia odpadów i/lub towarów użytkowych ciągnikiem i/lub zestawem dłuższym niż 7,5 metra i/lub cięższym niż 3500 kg. Zabrania się również przewożenia odpadów za pomocą przyczepy.

Artykuł 2.1.11 Zabrania się oferowania następujących substancji na placu recyklingu:

 • Substancje, które stanowią zagrożenie w wyniku samozapłonu, wybuchu, skażenia i/lub promieniowania;
 • Substancje wydzielające nadmierny zapach lub zawierające szkodniki;
 • Gorący popiół;
 • Drewno C
 • Odpady dachowe
 • KCA i butle gazowe (patrz artykuł 2.1.15)
 • Pojazdy podlegające rejestracji, takie jak pojazdy wycofane z eksploatacji, skutery i ich części;
 • Opony samochodowe;
 • Podstawa;
 • Zwłoki;
 • Odpady komercyjne, w tym sprzęt AGD i RTV.
 • Odpadki;
 • Azbest;
 • Gruboziarnisty zielony;
 • Odpady resztkowe;

Artykuł 2.1.12 Firmy i osoby niebędące mieszkańcami obszaru objętego usługami Cleaning Service nie mogą oferować odpadów. Wyjątkiem są partnerzy sieci okrężnej, którzy przynoszą odroczone odpady z gospodarstw domowych i otrzymali w tym celu przepustkę dostępu.

Artykuł 2.1.13 Zwłoki nie będą przyjmowane i mogą być oferowane między innymi w schronisku dla zwierząt w Gorinchem przy Haarweg 1 w Gorinchem, po uiszczeniu stosownej opłaty.

Artykuł 2.1.14 Drobne odpady niebezpieczne należy przekazywać do wózka na chemikalia, który znajduje się na placu recyklingu raz na 2 tygodnie. Dostawca musi przekazać odpady kierownikowi. Musi również wskazać, które substancje są oferowane. Substancje, których skład nie jest znany, nie będą przyjmowane.

Artykuł 2.1.15 Towary białe i brązowe muszą być oferowane w takim stanie, aby można je było uznać za kompletne. Towary białe i brązowe nie muszą być sprawne. Sprzedawcy detaliczni mogą zwrócić się do dyrektora o pozwolenie na nieodpłatne przekazanie towarów białych i brązowych swoich klientów do centrum recyklingu, bez uszczerbku dla przepisów art. 2.1.11 i 2.1.12.

Artykuł 2.1.16 Administrator ocenia, czy istnieją substancje zabronione i/lub czy dostawca nie jest legalny. W przypadku odmowy administrator przygotowuje formularz odmowy zawarty w załączniku 1 i przekazuje go dostawcy. Dostawca odnotowuje odmowę, a administrator przygotowuje raport z ustaleń w ciągu tygodnia.

Sekcja 2.2 - Postanowienia dotyczące przewoźnika

Artykuł 2.2.1 Poza godzinami otwarcia przewoźnicy mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie za wyraźną zgodą kierownika zespołu i za wiedzą kierownika. Podczas wchodzenia na teren obiektu i opuszczania go poza godzinami otwarcia bramy wejściowe muszą być zawsze zamknięte.

Artykuł 2.2.2 Przewoźnikom zabrania się sortowania odpadów.

Artykuł 2.2.3 Żadne pojemniki z odpadami nie mogą opuścić terenu centrum recyklingu, jeśli niezbędne dokumenty wymagane przez rząd do transportu odpadów nie zostały wypełnione lub są niekompletne.

Artykuł 2.2.4 Po przybyciu na teren toru przewoźnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz instrukcji przekazanych przez zarządcę lub oznaczonych znakami.

Artykuł 2.2.5 W przypadku niezastosowania się do niniejszego regulaminu lub poleceń dyrektora, kierownika działu egzekucji, kierownika zespołu, administratora lub w ich imieniu, dyrektor, kierownik zespołu, administrator ma prawo odmówić przewoźnikowi dostępu do sądu okręgowego.

Artykuł 2.2.6 Transport odpadów powinien odbywać się w taki sposób, aby nie powodować zanieczyszczenia dróg dojazdowych, placu recyklingu lub jego otoczenia.

Rozdział 3 - Odpowiedzialność

Punkt 2.3

Artykuł 2.3.1 Reinigingsdienst Waardlanden nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki przekazania odpadów innych niż dozwolone zgodnie z ustawą o zarządzaniu środowiskiem w centrum recyklingu i niniejszymi przepisami.

Artykuł 2.3.2 Reinigingsdienst Waardlanden nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wjazdu i jazdy na terenie placu recyklingu.

Artykuł 2.3.3 Dostawca i przewoźnik ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nich, ich pracowników, osoby przez nich wyznaczone lub sprzęt przez nich używany, odpady lub inne substancje przyniesione przez nich pracownikom centrum recyklingu lub przedmiotom używanym przez osoby trzecie.

Artykuł 2.3.4 Oferent i przewoźnik ponoszą solidarną odpowiedzialność za koszty usunięcia i/lub zniszczenia oferowanych przez nich substancji.

Artykuł 2.3.5 Oferent i przewoźnik ponoszą solidarną odpowiedzialność za koszty usunięcia i/lub unieszkodliwienia oferowanych przez nich substancji, które w opinii dyrektora, kierownika działu wdrożeń, kierownika zespołu, zarządcy, władz lokalnych lub wojewódzkich i/lub krajowych mogłyby spowodować degradację środowiska, gdyby nie zostały usunięte i/lub unieszkodliwione.

Artykuł 2.3.6 Dostawca i przewoźnik zwolnią Reinigingsdienst Waardlanden z wszelkich roszczeń odszkodowawczych wysuwanych przez nich samych lub osoby trzecie, niezależnie od przyczyny szkody.

Rozdział 4 - Odmowa dostępu

Punkt 2.4

Artykuł 2.4.1 Dyrektor, kierownik działu realizacji, kierownik zespołu lub administrator jest upoważniony do bezterminowej odmowy dostępu do centrum recyklingu dostawcy lub przewoźnikowi, który narusza zasady określone w niniejszym regulaminie. Dostawca lub przewoźnik przyjmuje odmowę do wiadomości, a administrator przygotowuje raport z ustaleń w ciągu jednego tygodnia. Dostawca zostanie poinformowany o odmowie przez serwis sprzątający Waardlanden w ciągu jednego tygodnia.

Rozdział 5 - Wejście w życie i uchylenie

Punkt 2.5

Artykuł 2.5.1 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r., jednocześnie uchylając regulamin Kringloopplein Waardlanden przyjęty w dniu 10 lutego 2022 r.

Rozdział 6 - Postanowienia końcowe

Punkt 2.6

Artykuł 2.6.1 Niniejszy regulamin może być cytowany jako "Reglement kringloopplein Waardlanden".

Przyjęto na posiedzeniu zarządu w dniu 26 lutego 2024 r.

sekretarz
J.A.P. Rau

przewodniczący
A.C. Bikker