Este permisă oferirea de deșeuri în piața de reciclare numai dacă acestea se încadrează în autorizația aplicabilă în temeiul Legii privind gestionarea mediului. În plus, trebuie să fie îndeplinite cerințele stabilite în prezentul regulament. Articolul 2.1.2 Furnizorul de deșeuri trebuie să poată prezenta în orice moment dovada identității și un permis de mediu atunci când prezintă deșeurile. Articolul 2.1.3 La sosirea în interiorul pieței circuitului, prestatorul este obligat să respecte acest regulament și instrucțiunile furnizate de manager sau indicate prin semne. Instrucțiunile trebuie să fie urmate cu strictețe și imediat. Regulamentul privind circulația rutieră și semnalizarea rutieră se aplică, de asemenea, în incintă. Articolul 2.1.4 În cazul în care nu sunt respectate aceste reglementări sau instrucțiunile directorului, ale șefului departamentului de execuție, ale șefului de echipă sau ale managerului sau în numele acestora, aceștia sunt autorizați să interzică accesul prestatorului în piața de reciclare. Articolul 2.1.5 Consiliul de administrație, directorul, managerul departamentului de implementare, managerul de echipă sau managerul pot decide să nu accepte temporar anumite deșeuri, în cazul în care circumstanțele din interiorul și din jurul centrului de reciclare justifică acest lucru. În acest sens, se întocmește un formular de refuz. Prestatorul ia act de refuz, iar managerul întocmește un raport de constatare în termen de o săptămână. În cazul în care anumite materiale de deșeuri pot sau nu pot fi acceptate temporar, acest lucru se publică pe site-ul www.waardlanden.nl. Articolul 2.1.6. Materialele reziduale trebuie oferite în timpul orelor de deschidere stabilite de consiliul de administrație, așa cum se menționează pe panoul de la intrarea în piața de reciclare. Abaterile de la orele de deschidere de mai sus vor fi anunțate în timp util, prin publicarea în ziarele locale și pe site-ul www.waardlanden.nl. Articolul 2.1.7. Este interzisă plasarea sau depozitarea deșeurilor în interiorul sau în jurul pieței de reciclare în orice alt loc sau mod decât cel prevăzut în sau în conformitate cu prezentul regulament. Articolul 2.1.8 Transportul și depozitarea deșeurilor trebuie să se efectueze astfel încât să nu provoace poluarea drumurilor de acces, a pieței de reciclare sau a împrejurimilor acestora. Articolul 2.1.9 Metoda de livrare de către furnizor: Furnizorul trebuie să se prezinte la managerul/angajatul centrului de reciclare. Furnizorul este obligat să prezinte legitimația de mediu și să furnizeze managerului/angajatului centrului de reciclare informații despre deșeurile livrate. Managerul/angajatul centrului de reciclare va indica orice costuri implicate. Furnizorul va efectua tranzacția financiară, dacă este cazul. Managerul/angajatul centrului de reciclare va da instrucțiuni furnizorului. Furnizorul este obligat să urmeze aceste instrucțiuni. Este interzisă aducerea/sortarea deșeurilor fără permisiunea managerului/angajatului centrului de reciclare. Deșeurile vărsate trebuie să fie curățate de către furnizorul însuși. După ce deșeurile au fost depozitate, furnizorul trebuie să părăsească imediat piața de reciclare cu vehiculul său. Este interzis să ia cu el bunuri care se află în piața de reciclare. Se face o excepție pentru furnizorii din afara regiunii care aduc numai bunuri reutilizabile. Articolul 2.1.10 Accesul în piața de reciclare: Este interzisă prezența în piața de reciclare în afara orelor stabilite de consiliul de administrație. Persoanele cu vârsta sub 12 ani sunt admise în piața de reciclare numai într-un vehicul. Acestea nu pot părăsi acest vehicul în timp ce oferă deșeuri. Alte persoane decât furnizorii de deșeuri nu se pot afla în piața de reciclare fără permisiunea administratorului. Este interzisă aducerea deșeurilor și/sau a bunurilor utilizabile cu un tractor și/sau cu o combină mai lungă de 7,5 metri și/sau mai grea de 3 500 kg. De asemenea, este interzisă aducerea de deșeuri cu o remorcă Articolul 2.1.11 Este interzis ca cineva să ofere următoarele substanțe la piața de reciclare: Substanțe care prezintă pericol prin autoaprindere, explozie, contaminare și/sau radiații; Substanțe care răspândesc mirosuri excesive sau care conțin paraziți; Cenușă fierbinte; Lemnul C Acoperișul deșeurilor KCA și buteliile de gaz (vezi art. 2.1.1.15) Vehicule supuse înmatriculării, cum ar fi vehicule scoase din uz, scutere și părți ale acestora; Anvelope de mașină; Sol; Carcase; Deșeuri comerciale, inclusiv produse comerciale albe și maro. Resturi; Azbest; Verdețuri voluminoase; Deșeuri reziduale; Articolul 2.1.12 Este interzisă oferirea de deșeuri de către companii și nerezidenții din zona de acoperire a Serviciului de curățenie. Excepție fac partenerii rețelei circulare care aduc deșeuri menajere amânate și care au primit un permis de acces în acest scop. Articolul 2.1.13 Cadavrele nu vor fi acceptate și pot fi oferite, printre altele, la adăpostul de animale din Gorinchem, situat pe Haarweg 1, în Gorinchem, contra plății taxei aplicabile. Articolul 2.1.14 Deșeurile mici periculoase trebuie predate la coșul pentru produse chimice care se află în piața de reciclare o dată la două săptămâni. Furnizorul trebuie să predea deșeurile managerului. De asemenea, acesta trebuie să indice ce substanțe sunt oferite. Substanțele a căror compoziție nu este cunoscută nu vor fi acceptate. Articolul 2.1.15 Bunurile albe și maro trebuie să fie oferite într-o stare care să poată fi considerată în mod rezonabil ca fiind completă. Nu este necesar ca produsele albe și maro să fie în stare de funcționare. Comercianții cu amănuntul pot solicita directorului permisiunea de a preda gratuit produsele albe și maro ale clienților lor la centrul de reciclare, fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 2.1.11 și 2.1.12. Articolul 2.1.16 Administratorul evaluează dacă există substanțe interzise și/sau un furnizor nelegitim. În caz de refuz, administratorul întocmește formularul de refuz din anexa 1 și îl înmânează ofertantului. Ofertantul ia act de refuz, iar administratorul întocmește un raport de constatare în termen de o săptămână. Secțiunea 2.2 - Dispoziții pentru transportator Articolul 2.2.1 În afara orelor de deschidere, transportatorii pot fi prezenți în incintă numai cu permisiunea expresă a șefului de echipă și cu știința managerului. La intrarea și ieșirea din incintă în afara orelor de deschidere, porțile de intrare trebuie să fie întotdeauna închise. Articolul 2.2.2 Transportatorilor le este interzisă sortarea deșeurilor Articolul 2.2.3 Niciun container de deșeuri nu poate părăsi locul centrului de reciclare dacă documentele necesare pentru transportul deșeurilor, așa cum sunt prevăzute de autorități, nu au fost completate sau sunt incomplete. Articolul 2.2.4. La sosirea în interiorul pieței circuitului, transportatorul este obligat să respecte aceste reglementări și instrucțiunile furnizate de către manager sau indicate prin semne. Articolul 2.2.5 În cazul în care nu se respectă prezentul regulament sau instrucțiunile directorului, directorului departamentului de execuție, managerului de echipă, administratorului sau în numele acestuia, directorul, managerul de echipă, administratorul este autorizat să refuze accesul transportatorului la instanța de circuit. Articolul 2.2.6 Transportul deșeurilor trebuie să se desfășoare astfel încât să nu se producă nicio contaminare a drumurilor de acces, a pieței de reciclare sau a împrejurimilor acestora. Capitolul 3 - Răspundere Secțiunea 2.3 Articolul 2.3.1 Reinigingsdienst Waardlanden nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele prezentării altor deșeuri decât cele permise de autorizația acordată în temeiul Legii privind gestionarea mediului pentru centrul de reciclare și de prezentul regulament. Articolul 2.3.2 Reinigingsdienst Waardlanden nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele intrării și circulației pe terenul pieței de reciclare. Articolul 2.3.3 Furnizorul și transportatorul răspund în mod solidar pentru daunele cauzate de aceștia, de personalul lor, de persoanele desemnate de aceștia sau de echipamentele utilizate de aceștia, sau de deșeurile sau alte substanțe aduse de aceștia personalului centrului de reciclare sau obiectelor utilizate de terți. Articolul 2.3.4 Ofertantul și transportatorul sunt răspunzători în mod solidar pentru costurile de îndepărtare și/sau distrugere a substanțelor pe care le oferă Articolul 2.3.5 Furnizorul și transportatorul sunt răspunzători în mod solidar pentru costurile de îndepărtare și/sau anulare a substanțelor oferite de aceștia care, în opinia directorului, a directorului departamentului de implementare, a managerului de echipă, a managerului, a administrației locale sau provinciale și/sau naționale, ar putea provoca daune mediului dacă nu sunt îndepărtate și/sau anulate. Articolul 2.3.6 Furnizorul și operatorul de transport despăgubesc Reinigingsdienst Waardlanden pentru toate cererile de despăgubire pentru daunele suferite de ei înșiși sau de terți, indiferent de cauza daunelor. Capitolul 4 - Refuzul accesului Secțiunea 2.4 Articolul 2.4.1 Directorul, șeful departamentului de execuție, șeful de echipă sau administratorul este autorizat să interzică pe termen nedeterminat accesul la centrul de reciclare furnizorului sau transportatorului care încalcă normele stabilite în prezentul regulament. Prestatorul sau transportatorul ia act de refuz, iar administratorul întocmește un raport de constatare în termen de o săptămână. Furnizorul va fi informat de către Reinigingsdienst Waardlanden cu privire la refuz în termen de o săptămână. Capitolul 5 - Intrarea în vigoare și retragerea Secțiunea 2.5 Articolul 2.5.1 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu 1 martie 2024, cu abrogarea simultană a regulamentului privind centrul de reciclare Waardlanden, adoptat la 10 februarie 2022. Capitolul 6 - Dispoziții finale Secțiunea 2.6 Articolul 2.6.1 Prezentul regulament poate fi citat ca "Regulamentul privind centrul de reciclare Waardlanden". Adoptat în ședința consiliului din 26 februarie 2024. secretarulJ.A.P. Rau președinteleA.C. Bikker"/>

PARTICULARI

Consiliul de administrație al organizației de gestionare comună Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden;

DECIZIE:

adoptă următoarele:
REGULI, care reglementează prezentarea deșeurilor la piața de reciclare pentru:

Ambachtsweg 2, la Nieuw-Lekkerland.

Capitolul 1 - Generalități

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

"pătratul circuitului"

zona în care se predau angajaților bunurile și materialele refolosibile și deșeurile.

"guvernare"

consiliul de administrație al Organizației comune de gestionare a Reinigingsdienst Waardlanden.

"regizorul"

directorul Reinigingsdienst Waardlanden sau adjunctul acestuia.

"managerul departamental de implementare"

persoana care, sub responsabilitatea directorului, este însărcinată cu conducerea managerului de echipă.

"managerul echipei"

persoana care, sub responsabilitatea managerului departamentului de execuție, se ocupă de manager.

"administratorul"

persoana care, sub responsabilitatea șefului de echipă, este însărcinată cu supravegherea în piața Kringloop.

"Piața de reciclare a angajaților"

persoana care, sub responsabilitatea managerului, este însărcinată, printre altele, cu furnizarea de servicii la poartă.

"furnizor"

Persoana care oferă deșeuri la piața de reciclare.

"purtător"

persoana, care nu este angajată de Reinigingsdienst Waardlanden, care transportă containerele cu deșeuri către locurile în care aceste deșeuri sunt prelucrate sau transbordate.

"deșeuri"

orice deșeu, preparat sau alt produs de care deținătorul se debarasează, intenționează să se debaraseze sau este obligat să se debaraseze - în vederea eliminării acestuia.

"Locuitor al zonei de servicii Serviciu de curățenie"

Persoana înscrisă în registrul de evidență a populației din comunele Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden și Vijfheerenlanden și din fosta comună Lingewaal care plătește taxele de eliminare a deșeurilor.

"companii"

toate persoanele juridice și persoanele care desfășoară activități independente fără personal, care nu sunt "rezidenți ai zonei de deservire Cleaning Service".

"deșeuri industriale"

deșeuri de birou, de magazin și de servicii, în conformitate cu definițiile prevăzute în Legea privind gestionarea mediului și în regulamentele de punere în aplicare.

"permis de mediu"

permisul oferit de Waardlanden rezidenților care plătesc taxe de colectare a deșeurilor, care le permite acestora accesul la punctele de reciclare.

formular de refuz

raport de constatare

Capitolul 2 - Dispoziții aplicabile pătratului circular

Secțiunea 2.1 - Dispoziții pentru furnizor

Articolul 2.1.1. Este permisă oferirea de deșeuri în piața de reciclare numai dacă acestea se încadrează în autorizația aplicabilă în temeiul Legii privind gestionarea mediului. În plus, trebuie să fie îndeplinite cerințele stabilite în prezentul regulament.

Articolul 2.1.2. Furnizorul de deșeuri trebuie să poată prezenta în orice moment dovada identității și un permis de mediu atunci când prezintă deșeurile.

Articolul 2.1.3 La sosirea în interiorul pieței circuitului, prestatorul este obligat să respecte acest regulament și instrucțiunile furnizate de către manager sau indicate prin semne. Instrucțiunile trebuie să fie urmate cu strictețe și imediat. Regulamentul privind traficul rutier și semnalizarea rutieră se aplică, de asemenea, în incintă.

Articolul 2.1.4 În cazul în care nu sunt respectate aceste reglementări sau instrucțiunile directorului, ale șefului departamentului de execuție, ale șefului de echipă sau ale managerului, sau în numele acestora, aceștia sunt autorizați să interzică accesul prestatorului la piața de reciclare.

Articolul 2.1.5 Consiliul de administrație, directorul, managerul departamentului de implementare, managerul de echipă sau managerul pot decide să nu accepte temporar anumite deșeuri, în cazul în care circumstanțele din interiorul și din jurul centrului de reciclare justifică acest lucru. În acest sens, se întocmește un formular de refuz. Prestatorul ia act de refuz, iar managerul întocmește un raport de constatare în termen de o săptămână. Atunci când anumite materiale de deșeuri pot sau nu pot fi acceptate temporar, acest lucru va fi anunțat pe site-ul web. www.waardlanden.nl să fie publicat.

Articolul 2.1.6 Materialele reziduale trebuie oferite în timpul orelor de deschidere stabilite de consiliul de administrație, așa cum se indică pe panoul de la intrarea în piața de reciclare. Abaterile de la orele de deschidere de mai sus vor fi anunțate în timp util, prin publicarea în ziarele locale și pe site-ul www.waardlanden.nl.

Articolul 2.1.7 Este interzis să se plaseze sau să se depoziteze deșeuri în interiorul sau în jurul pieței de reciclare în orice alt loc sau în orice alt mod decât cel prevăzut de sau în temeiul prezentului regulament.

Articolul 2.1.8 Transportul și depozitarea deșeurilor ar trebui să se efectueze astfel încât să nu provoace contaminarea drumurilor de acces, a pieței de reciclare sau a împrejurimilor acesteia.

Articolul 2.1.9 Modul de oferire de către furnizor:

Furnizorul se subordonează managerului/angajatului din cercul pătrat.

 • Furnizorul este obligat să prezinte legitimația de mediu și să furnizeze informații despre deșeurile livrate managerului/angajatului centrului de reciclare.
 • Administratorul/membrul personalului va menționa eventualele taxe.
 • Dacă este cazul, furnizorul execută tranzacția financiară.
 • Îngrijitorul/ membrul personalului va da instrucțiuni furnizorului. Furnizorul este obligat să urmeze aceste instrucțiuni.
 • Este interzisă aducerea/sortarea deșeurilor fără permisiunea managerului/angajatului centrului de reciclare. Deșeurile vărsate trebuie să fie curățate chiar de către prestator.
 • După ce deșeurile sunt depozitate, furnizorul trebuie să părăsească imediat piața de reciclare cu vehiculul său.
 • Este interzis să luați orice bunuri care se află în piața cercului.

Se face o excepție în cazul furnizorilor din afara regiunii care aduc doar bunuri reutilizabile. Aceștia vor avea acces la piața de reciclare fără un permis de mediu.

Articolul 2.1.10 Acces la piața circulară:

 • Este interzisă prezența în instanța de circuit în afara orelor stabilite de consiliu.
 • Persoanele cu vârsta sub 12 ani sunt admise în piața de reciclare numai în vehicul. Acestea nu au voie să părăsească acest vehicul în timp ce oferă deșeuri.
 • Alte persoane decât furnizorii de deșeuri nu au voie să se afle în piața de reciclare fără permisiunea administratorului.
 • Este interzisă aducerea deșeurilor și/sau a bunurilor utilizabile cu un tractor și/sau cu o combină mai lungă de 7,5 metri și/sau mai grea de 3 500 kg. De asemenea, este interzisă aducerea de deșeuri cu o remorcă.

Articolul 2.1.11 Este interzis ca cineva să ofere următoarele substanțe în piața de reciclare:

 • Substanțe care prezintă un pericol prin autoaprindere, explozie, contaminare și/sau radiații;
 • Substanțe care răspândesc mirosuri excesive sau care conțin paraziți;
 • Cenușă fierbinte;
 • C-wood
 • Deșeuri de acoperiș
 • KCA și butelii de gaz (a se vedea articolul 2.1.15)
 • Vehiculele supuse înmatriculării, cum ar fi vehiculele scoase din uz, scuterele și piesele acestora;
 • Anvelope auto;
 • Sol;
 • Cadavre;
 • Deșeuri comerciale, inclusiv produse comerciale albe și maro.
 • Resturi;
 • Azbest;
 • Verde grosier;
 • Deșeuri reziduale;

Articolul 2.1.12 Societăților și nerezidenților din zona de acoperire a serviciului de curățenie le este interzis să ofere deșeuri. Excepție fac partenerii din rețeaua circulară care aduc deșeuri menajere amânate și care au primit un permis de acces în acest scop.

Articolul 2.1.13 Cadavrele nu vor fi acceptate și pot fi oferite, printre altele, la Adăpostul de animale Gorinchem, situat la Haarweg 1 din Gorinchem, contra plății taxei aplicabile.

Articolul 2.1.14 Deșeurile mici periculoase trebuie predate la coșul pentru produse chimice care se află în piața de reciclare o dată la două săptămâni. Furnizorul trebuie să predea deșeurile managerului. De asemenea, acesta trebuie să indice ce substanțe sunt oferite. Substanțele a căror compoziție nu este cunoscută nu vor fi acceptate.

Articolul 2.1.15 Bunurile albe și maro trebuie să fie oferite într-o stare care să poată fi considerată în mod rezonabil ca fiind completă. Nu este necesar ca produsele albe și maro să fie în stare de funcționare. Comercianții cu amănuntul pot solicita directorului permisiunea de a preda gratuit la centrul de reciclare bunurile albe și maro ale clienților lor, fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolele 2.1.11 și 2.1.12.

Articolul 2.1.16 Administratorul evaluează dacă există substanțe interzise și/sau un furnizor nelegitim. În caz de refuz, administratorul întocmește formularul de refuz din anexa 1 și îl înmânează furnizorului. Furnizorul ia act de refuz, iar administratorul întocmește un raport de constatare în termen de o săptămână.

Secțiunea 2.2 - Dispoziții pentru transportator

Articolul 2.2.1 În afara orelor de deschidere, transportatorii pot fi prezenți în incintă numai cu permisiunea expresă a șefului de echipă și cu știința managerului. La intrarea și ieșirea din incintă în afara orelor de deschidere, porțile de intrare trebuie să fie închise în permanență.

Articolul 2.2.2.2 Transportatorilor le este interzis să sorteze deșeurile.

Articolul 2.2.3 Niciun container de deșeuri nu poate părăsi incinta centrului de reciclare dacă documentele necesare pentru transportul deșeurilor, prevăzute de guvern, nu sunt completate sau sunt incomplete.

Articolul 2.2.4 La sosirea în interiorul pieței circuitului, transportatorul este obligat să respecte acest regulament și instrucțiunile furnizate de manager sau indicate prin semne.

Articolul 2.2.5 În cazul în care prezentul regulament sau instrucțiunile directorului, ale directorului, ale managerului departamentului de execuție, ale managerului de echipă, ale administratorului sau în numele acestora nu sunt respectate, directorul, managerul de echipă, administratorul este autorizat să refuze accesul transportatorului la instanța de circuit.

Articolul 2.2.6 Transportul deșeurilor se efectuează astfel încât să nu provoace contaminarea drumurilor de acces, a pieței de reciclare sau a împrejurimilor acesteia.

Capitolul 3 - Răspunderea

Punctul 2.3.

Articolul 2.3.1 Reinigingsdienst Waardlanden nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele prezentării altor materiale de deșeuri decât cele permise în conformitate cu Legea privind gestionarea mediului din cadrul centrului de reciclare și cu prezentul regulament.

Articolul 2.3.2 Reinigingsdienst Waardlanden nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele intrării și conducerii autovehiculelor pe terenul pieței de reciclare.

Articolul 2.3.3. Furnizorul și transportatorul răspund în mod solidar pentru daunele provocate de aceștia, de personalul lor, de persoanele desemnate de aceștia sau de echipamentele utilizate de aceștia sau de deșeurile sau alte substanțe aduse de aceștia personalului centrului de reciclare sau de obiectele utilizate de terți.

Articolul 2.3.4 Ofertantul și transportatorul sunt răspunzători în mod solidar pentru costurile de îndepărtare și/sau distrugere a substanțelor pe care le oferă.

Articolul 2.3.5 Furnizorul și transportatorul sunt răspunzători în mod solidar pentru costurile de îndepărtare și/sau anulare a substanțelor oferite de aceștia care, în opinia directorului, a directorului departamentului de implementare, a managerului de echipă, a managerului, a administrației locale sau provinciale și/sau naționale, ar putea duce la degradarea mediului dacă nu sunt îndepărtate și/sau anulate.

Articolul 2.3.6 Furnizorul și transportatorul despăgubesc Reinigingsdienst Waardlanden pentru toate cererile de despăgubire pentru daunele suferite de ei înșiși sau de terți, indiferent de cauza daunei.

Capitolul 4 - Refuzul de acces

Punctul 2.4.

Articolul 2.4.1 Directorul, șeful departamentului de execuție, șeful de echipă sau administratorul este autorizat să interzică pe termen nelimitat accesul în centrul de reciclare furnizorului sau transportatorului care încalcă normele stabilite în prezentul regulament. Prestatorul sau transportatorul ia act de refuz, iar administratorul întocmește un raport de constatare în termen de o săptămână. Furnizorul va fi informat de către serviciul de curățenie Waardlanden cu privire la refuz în termen de o săptămână.

Capitolul 5 - Intrarea în vigoare și abrogarea

Punctul 2.5.

Articolul 2.5.1. Prezentul regulament intră în vigoare de la 1 martie 2024, cu abrogarea simultană a regulamentului Kringloopplein Waardlanden, astfel cum a fost adoptat la 10 februarie 2022.

Capitolul 6 - Dispoziția finală

Punctul 2.6.

Articolul 2.6.1. Prezentul regulament poate fi citat ca "Reglement kringloopplein Waardlanden".

Adoptată în ședința consiliului de administrație din data de 26 februarie 2024.

secretarul
J.A.P. Rau

președintele
A.C. Bikker