Kringloopwinkels

Heeft u bruikbare goederen over? Gooi ze niet weg, maar breng ze naar een kringloopwinkel. Er is vast iemand die er blij mee is te maken. In onze regio zijn diverse kringloopwinkels, met verrassende, bijzondere spullen en mooie acties.

Stichting Kringloop Giessenlanden

Adres
Vlietskade 4001
4241 WL Arkel

Kringloopcentrum Gorinchem

Adres
Boezem 1
4206 CA Gorinchem
www.kringloopgorinchem.nl

Kringloopwinkel Hergebruik & Co

Adres
Twijnderstraat 15
4204 EL Gorinchem

Kringloopwinkel Graafstroom

Adres
De Hoogt 1b
2977 LA Goudriaan
www.kringloopgraafstroom.blogspot.com

Kringloop De Cirkel

Adres
Houtschelf 21a
3371 KB Hardinxveld-Giessendam
www.kringloopdecirkel.nl

Tweedekanswinkel De Bobshop

Adres
Graafdijk-oost 39a
2973 XC Molenaarsgraaf

Woord en Daad

Adres
Noordzijde 2
4225 PG Noordeloos
woordendaadwinkels.nl/winkels/noordeloos

Opnieuw & Co Leerdam

Adres
Techniekweg 5
4142 HW Leerdam
info@opnieuwenco.nl
www.opnieuwenco.nl

Kringloop Zederik

Adres
Kortenhoevendijk 1a
4128 LZ Lexmond
www.kringloopzederik.nl

Stichting Kringloop Ameide

Adres
Aaksterveld 2
4233 GC Ameide
www.kringloopameide.nl

Geefwinkel

Adres
Burgstraat 31
4201 AA Gorinchem
www.geefwinkel.org

AZVZ Hergebruik en Co

Adres
Twijnderstraat 15
4204 EL Gorinchem

't Winkeltje

Adres
Noordwal 44
4141 BP Leerdam
www.pgleerdam.nl/over-pg-leerdam/t-winkeltje

GAiN Kringloop

Adres
Planetenlaan 83
2957 SM Nieuw-Lekkerland
www.gainkringloop.nl

Kringloop Vianen

Adres
Hagenweg 7a
4131 LX Vianen
info@kringloopvianen.nl
www.kringloopvianen.nl

Reglement kringloopplein

Adres

Extra informatie

Het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende:
REGLEMENT, regelende het aanbieden van afvalstoffen op het kringloopplein aan:

Ambachtsweg 2, te Nieuw-Lekkerland.

Hoofdstuk 1 - Algemeen

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

“het kringloopplein” het terrein waar herbruikbare goederen en materialen en afvalstoffen worden afgegeven aan de medewerkers.

“bestuur” het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden.

“de directeur” de directeur van Reinigingsdienst Waardlanden of diens vervanger.

“de coördinator” degene die, onder verantwoordelijkheid van de teammanager, belast is met de supervisie op het Kringloopplein.

“aanbieder” degene die afvalstoffen aanbiedt op het kringloopplein.

“vervoerder” degene, niet in dienst bij Reinigingsdienst Waardlanden, die containers met afvalstoffen afvoert naar plaatsen waar deze afvalstoffen worden verwerkt of overgeslagen.

“afvalstoffen” alle afvalstoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of moet ontdoen.

“inwoner van verzorgingsgebied Reinigingsdienst" degene die is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gebied Reinigingsdienst gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden en van de voormalige gemeente Lingewaal die afvalstoffenheffing betaalt.

“bedrijven” alle rechtspersonen en zelfstandigen zonder personeel, niet zijnde “inwoner van verzorgingsgebied Reinigingsdienst”.

“bedrijfsafval” kantoor-, winkel-, en dienstenafval volgens de definities zoals omschreven in de Wet milieubeheer met uitvoeringsvoorschriften.

weigeringsformulier

rapport van bevinding

Hoofdstuk 2 - Bepalingen geldend voor het kringloopplein

Paragraaf 2.1 - Bepalingen voor de aanbieder

Artikel 2.1.1 Het is alleen toegestaan afvalstoffen aan te bieden op de het kringloopplein indien de afvalstoffen vallen binnen de geldende vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer. Bovendien moet aan de in dit reglement gestelde eisen worden voldaan.

Artikel 2.1.2 De aanbieder van afvalstoffen dient bij het aanbieden van afvalstoffen te allen tijde een legitimatiebewijs te kunnen tonen.

Artikel 2.1.3 De aanbieder is verplicht bij aankomst binnen het kringloopplein dit reglement en de aanwijzingen verstrekt door de coördinator of aangegeven middels borden op te volgen. De aanwijzingen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Tevens is op het terrein het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van toepassing.

Artikel 2.1.4 Indien dit reglement dan wel de aanwijzingen door of namens de directeur, de afdelingsmanager uitvoering, de teammanager of de coördinator niet worden opgevolgd, zijn zij bevoegd de aanbieder de toegang tot het kringloopplein te verbieden.

Artikel 2.1.5 Het bestuur, de directeur, de afdelingsmanager uitvoering, de teammanager of de coördinator kan besluiten, bepaalde afvalstoffen tijdelijk niet te accepteren, indien de omstandigheden op en rond het kringloopplein daartoe aanleiding geven. Hiervan wordt een weigeringsformulier opgemaakt. De aanbieder neemt kennis van de weigering en de coördinator stelt binnen een week een rapport van bevinding op. Wanneer tijdelijk bepaalde afvalstoffen niet geaccepteerd mogen of kunnen worden, zal dit op de website www.waardlanden.nl gepubliceerd worden.

Artikel 2.1.6 Afvalstoffen dienen gedurende de door het bestuur vastgestelde openingstijden, zoals vermeld op het bord bij de toegang van het kringloopplein, te worden aangeboden. Afwijkingen van bovengenoemde openingstijden worden tijdig, middels publicatie in de plaatselijke bladen en de website van Waardlanden, bekend gemaakt.

Artikel 2.1.7 Het is verboden op of rond het kringloopplein afvalstoffen te plaatsen of te storten op een andere plaats of wijze dan bij of krachtens dit reglement is bepaald.

Artikel 2.1.8 Het vervoeren en storten van afvalstoffen dienen op een zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, het kringloopplein of de omgeving daarvan ontstaat.

Artikel 2.1.9 Wijze van aanbieden door de aanbieder:
De aanbieder meldt zich bij de coördinator.
De aanbieder is verplicht over het aangeleverde afval gevraagde inlichtingen te verstrekken aan de coördinator en de coördinator geeft aanwijzingen.
Gemorst afval moet door de aanbieder zelf worden opgeruimd.
Nadat de afvalstoffen zijn gestort, moet de aanbieder met zijn voertuig onmiddellijk het kringloopplein verlaten.
Het sorteren van afvalstoffen zonder toestemming van de coördinator is verboden.
Het is verboden om goederen, die zich op het kringloopplein bevinden, mee te nemen.

Artikel 2.1.10 Toegang tot het kringloopplein:
Het is verboden zich buiten de door het bestuur vastgestelde tijden op het kringloopplein te bevinden.
Personen jonger dan 12 jaar worden alleen op het kringloopplein toegelaten in een voertuig. Ze mogen dit voertuig tijdens het aanbieden van de afvalstoffen niet verlaten.
Andere personen dan aanbieders van afvalstoffen mogen zich zonder toestemming van de coördinator niet op het kringloopplein ophouden.
Het is verboden met een bedrijfsauto met grijs kenteken afval te komen brengen. Een uitzondering wordt gemaakt voor herbruikbare goederen, die bestemd zijn voor de verkoop in een kringloopwinkel.
Het is verboden om met een tractor afval of bruikbare goederen te komen brengen.

Artikel 2.1.11 Het is voor eenieder verboden op het kringloopplein de navolgende stoffen aan te bieden:

 • Stoffen, die gevaar opleveren door zelfontbranding, ontploffing, besmetting en/of straling;
 • Stoffen die overmatige stank verspreiden of ongedierte bevatten;
 • Hete as;
 • C-hout
 • Dakafval
 • KCA en gasflessen (zie artikel 2.1.15)
 • Autowrakken en gedeelten daarvan;
 • Autobanden;
 • Grond;
 • Kadavers;
 • Bedrijfsmatig wit- en bruingoed;
 • Puin;
 • Asbest;
 • Grof groen;
 • Restafval.

Artikel 2.1.12 Het is voor bedrijven en voor niet-inwoners van het verzorgingsgebied Reinigingsdienst verboden afvalstoffen aan te bieden. Een uitzondering wordt gemaakt voor herbruikbare goederen, die bestemd zijn voor de verkoop in een kringloopwinkel.

Artikel 2.1.13 Kadavers worden niet geaccepteerd en kunnen tegen betaling van het geldende tarief worden aangeboden bij het Dierenasiel Gorinchem gelegen aan de Haarweg 1 te Gorinchem.

Artikel 2.1.14 Klein gevaarlijk afval dient men in te leveren bij het klein gevaarlijk afvaldepot op een milieustraat van RD Waardlanden of bij de chemokar die eenmaal per 2 weken bij het kringloopplein aanwezig is.

Artikel 2.1.15 Wit- en bruingoed moet in een dergelijke staat aangeboden worden dat het redelijkerwijze compleet te noemen is. Het wit- en bruingoed behoeft geen werkende staat te hebben. Detaillisten kunnen toestemming van de directeur vragen om wit- en bruingoed van hun klanten gratis in te leveren op het Kringloopplein, onverlet hetgeen in artikelen 2.1.11 en artikel 2.1.12 is voorgeschreven.

Artikel 2.1.16 Het bestuur, de directeur, de afdelingsmanager uitvoering, de teammanager, de coördinator kan in bijzondere omstandigheden een uitzondering verlenen op het verbod als bedoeld in artikel 2.1.10 om met een bedrijfsauto met grijs kenteken afval te komen brengen. De aanbieder die met een bedrijfsauto met grijs kenteken huishoudelijk afval komt brengen, dient dit tijdig bij het kringloopplein te melden. De beoordeling of sprake is van huishoudelijk afval wordt door de beheerder vastgesteld. Bij weigering wordt het weigeringsformulier in bijlage 1 opgesteld door de beheerder en aan de aanbieder overhandigd.

Paragraaf 2.2 - Bepalingen voor de vervoerder

Artikel 2.2.1 Buiten de openingstijden mogen vervoerders zich alleen op het terrein bevinden met uitdrukkelijke toestemming van de coördinator. Bij het oprijden en het verlaten van het terrein buiten openingstijden moeten de toegangshekken steeds gesloten worden.

Artikel 2.2.2 Het is voor vervoerders verboden om afvalstoffen te sorteren.

Artikel 2.2.3 Er mogen geen containers met afvalstoffen het terrein van het kringloopplein verlaten als de benodigde documenten zoals voorgeschreven door de overheid voor het vervoer van afvalstoffen niet of onvolledig zijn ingevuld.

Artikel 2.2.4 De vervoerder is verplicht bij aankomst binnen het kringloopplein dit reglement en de aanwijzingen verstrekt door de beheerder of aangegeven middels borden op te volgen.

Artikel 2.2.5 Indien dit reglement dan wel de aanwijzingen door of namens de directeur, de afdelingsmanager uitvoering, de teammanager, de coördinator niet worden opgevolgd is de directeur, de teammanager, de coördinator bevoegd de vervoerder de toegang tot het
kringloopplein te ontzeggen.

Artikel 2.2.6 Het vervoeren van afvalstoffen dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, van het kringloopplein of de omgeving daarvan ontstaat.

Hoofdstuk 3 - Aansprakelijkheid

Paragraaf 2.3

Artikel 2.3.1 De Reinigingsdienst Waardlanden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van aanbieding van andere afvalstoffen dan, op basis van de Wet Milieubeheervergunning van het kringloopplein en van dit reglement, zijn toegestaan.

Artikel 2.3.2 Voor de gevolgen van het betreden van en het rijden op het terrein van het kringloopplein aanvaardt de Reinigingsdienst Waardlanden geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 2.3.3 De aanbieder en de vervoerder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schade door hen, hun personeel, door hen aangewezen personen of door hun gebruikt materieel, dan wel de door hen aangevoerde afvalstoffen of andere stoffen aan het personeel van het kringloopplein. of aan in gebruik zijnde voorwerpen van derden, veroorzaakt.

Artikel 2.3.4 De aanbieder en de vervoerder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen en/of het tenietdoen van de door hen aangeboden stoffen.

Artikel 2.3.5 De aanbieder en de vervoerder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen en/of het tenietdoen van door hen aangeboden stoffen die naar het oordeel van de directeur, de afdelingsmanager uitvoering, de teammanager, de coördinator, lokale dan wel provinciale en/of landelijke overheid milieuaantasting tot gevolg zouden kunnen hebben wanneer deze niet verwijderd en/of tenietgedaan zouden zijn.

Artikel 2.3.6 De aanbieder en de vervoerder vrijwaren Reinigingsdienst Waardlanden tegen alle schadeaanspraken door henzelf of door derden, ongeacht de oorzaak van de schade.

Hoofdstuk 4 - Ontzegging van de toegang

Paragraaf 2.4

Artikel 2.4.1 De directeur, de afdelingsmanager uitvoering, de teammanager of de coördinator, is bevoegd de aanbieder of de vervoerder die in strijd handelt met de in dit reglement gestelde regels, de toegang tot het kringloopplein voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De aanbieder of vervoerder neemt kennis van de weigering en de beheerder stelt binnen een week een rapport van bevinding op. De aanbieder wordt binnen een week door de Reinigingsdienst Waardlanden van de weigering op de hoogte gebracht.

Hoofdstuk 5 - Inwerkingtreding en intrekking

Paragraaf 2.5

Artikel 2.5.1 Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 december 2021.

Hoofdstuk 6 - Slotbepaling

Paragraaf 2.6

Artikel 2.6.1 Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement kringloopplein Waardlanden”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 10 februari 2022.

de secretaris
H. van den Brule

de voorzitter
C. Hendriksen