PARTICULIEREN

Veel inwoners hebben vragen over het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid, afval scheiden en de afvalstoffenheffing. Dat is begrijpelijk. Daarom vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen over het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid.

Heeft u een andere vraag? Stel ons uw vraag. Wij doen ons best uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. En u helpt gelijk deze lijst met veelgestelde vragen aan te vullen.

In onze vier gemeenten produceren we in 2020 jaarlijks gemiddeld nog 232 kilogram restafval per inwoner per jaar. De komende jaren gaan we nog meer werk maken van minder afval. Deze willen we terugbrengen naar 100 kilogram per persoon per jaar in 2025.
Van de gemiddeld 232 kilogram afval per inwoner per jaar is 70 procent te recyclen tot nieuwe producten. Zo wordt gft compost of groen gas, oud papier wordt nieuw papier en van pmd kunnen we nieuwe verpakkingen en producten maken.

Omdat er steeds minder grondstoffen zijn, is het belangrijk dat we meer hergebruiken. Zo hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. En blijft er minder restafval over dat we moeten laten verbranden. Ook maakt de verbrandingsbelasting van Rijksoverheid restafval verbranden steeds duurder. Minder afval is dus belangrijk voor het milieu én voor de portemonnee.

Onze vier gemeenten willen meer circulair worden, dat wil zeggen meer hergebruik en minder restafval. Het nieuwe beleid draagt eraan bij om dit doel te behalen. De laatste keer dat het beleid is geactualiseerd was in 2014.

Inwoners zijn nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. Wensen, motieven en beleving zijn in het voorjaar van 2020 geïnventariseerd met een bewonersenquête. Uit deze enquête kwamen goede suggesties. Deze suggesties hebben we aangevuld met onze suggesties en mogelijke maatregelen, en begin 2021 opnieuw voorgelegd in een tweede bewonersenquête.

De circulaire doelstellingen van Rijkoverheid zijn vastgelegd in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3). Alle overheden moeten hiermee bij de uitvoering van hun afvalbeheertaken rekening houden. Dit betekent dat zij de doelstellingen van Rijksoverheid moeten overnemen in de lokale beleidsplannen. Echte sancties voor het niet behalen van de rijksdoelstellingen zijn er niet. Wel is het zo dat Rijksoverheid een verbrandingsbelasting voor restafval heeft ingesteld. Hiermee stimuleert zij gemeenten zo veel mogelijk afval te scheiden en daardoor het restafval te beperken. Gemeenten die geen werk maken van de circulaire economie en dus veel restafval hebben, betalen meer verbrandingsbelasting dan gemeenten die wél werk maken van de circulaire economie.

Omdat er steeds minder grondstoffen zijn, is het belangrijk dat we meer hergebruiken. Zo hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. Hiervoor moeten we met elkaar veranderingen doorvoeren in alle schakels van de keten: te beginnen bij de winning van grondstoffen, de productie van goederen en (verpakkings)materialen tot de inzameling en verwerking van afgedankte goederen en materialen. Als we in het begin van de keten rekening houden met de verwerking van goederen en verpakkingen in de afdankfase, kunnen we met elkaar veel circulaire winst behalen.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Afvalbedrijven (VA) oefent op rijksniveau al veel invloed uit op producenten om hergebruikvriendelijke producten en materialen op de markt te brengen.

In het nieuwe beleidsplan stellen we een aantal maatregelen voor om de invloed van onze gemeenten op de landelijke discussiethema’s te vergroten. De gemeenten hebben ook een verantwoordelijkheid zich maximaal in te spannen om zoveel mogelijk grondstoffen gescheiden in te zamelen en te hergebruiken.

De gescheiden inzameling en verwerking van papier en karton, verpakkingsglas en blik liggen nu al op een zeer hoog niveau. Rond de 85 procent van deze materialen wordt al gerecycled. De gescheiden inzameling van plastic verpakkingen is in verhouding nieuw en nog volop in ontwikkeling.

De komende jaren gaan we werk maken van minder afval. En daar is uw hulp bij nodig!