CZĘŚCI

Wielu mieszkańców ma pytania dotyczące nowej polityki w zakresie odpadów i zasobów, segregacji odpadów i opłat za odpady. Jest to zrozumiałe. Dlatego tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące opłat za odpady.

Masz jeszcze jakieś pytanie? Zadaj nam pytanie. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie najlepiej jak potrafimy. A Ty pomóż nam od razu uzupełnić listę najczęściej zadawanych pytań.

Wraz z wprowadzeniem nowego planu polityki, od 1 stycznia 2024 r. będziesz mieć wpływ na część opłaty za odpady. Część jest stała, a część zmienna. Ta zmienna część nazywana jest wskaźnikiem recyklingu. Jest to nowy sposób obliczania opłat za odpady. Czy dobrze segregujesz surowce i masz mało odpadów resztkowych? Wtedy koszty będą niższe niż w przypadku dużej ilości odpadów resztkowych. Nie dotyczy to mieszkańców Vijfheerenlanden. Gmina ta podejmie decyzję w sprawie taryfy recyklingowej po ocenie skutków innych środków.

Gmina ustala wysokość opłaty za wywóz odpadów, tj. część stałą i stawkę recyklingu. Gmina bierze pod uwagę na przykład osoby z dużą ilością odpadów medycznych, osoby zbierające śmieci i osoby o niewystarczających dochodach.

Obliczyliśmy, że koszty operacyjne nowego systemu poboru opłat alternatywnych są mniej więcej takie same jak koszty operacyjne obecnego systemu poboru opłat. Istnieją jednak "jednorazowe koszty wdrożenia" w ciągu pierwszych kilku lat, aby wprowadzić nowy system.

Opłata recyklingowa sprawdza się bardzo dobrze w zachęcaniu mieszkańców do segregowania odpadów. Zmniejsza to ilość odpadów resztkowych, które musimy spalać. W rezultacie przyczynia się to w jak największym stopniu do uczynienia gospodarki odpadami obiegową i zrównoważoną w regionie.

Doświadczenia innych gmin pokazują, że cel 100 kilogramów odpadów na mieszkańca rocznie nie jest możliwy do osiągnięcia bez wprowadzenia opłaty recyklingowej. Prawie wszystkie gminy, które obecnie mają mniej niż 100 kilogramów odpadów resztkowych na mieszkańca rocznie, wprowadziły w tym celu taryfę recyklingową. Przykładami w naszym regionie są gminy w Betuwe (gminy AVRI), gmina Altena i Hoeksche Waard (RAD).

Tam, gdzie my używamy terminu stawka recyklingowa, inne gminy nazywają ją stawką zmienną.

Ponad 50 procent gmin w Holandii stosuje jakąś formę różnicowania taryf (znaną również jako diftar). Mimo to często otrzymujemy pytania dotyczące miast takich jak Utrecht i Amsterdam oraz tego, dlaczego przestają one korzystać z diftar, nie mają diftar lub przechodzą na post-separację. Duże miasta mają wiele mieszkań, apartamentów i domów na piętrze. Tam segregacja odpadów okazuje się znacznie trudniejsza. Gminy te nie są zatem porównywalne z naszą. Doświadczenia z innych gmin i badania pokazują, że diftar jest skutecznym sposobem na zmniejszenie ilości odpadów resztkowych i odzyskanie bardziej wartościowych surowców. Dlatego coraz więcej gmin decyduje się na jego stosowanie.

Taryfa recyklingowa oznacza, że zaczniesz płacić za każdym razem, gdy wyniesiesz pojemnik na odpady resztkowe na ulicę lub wrzucisz worek z odpadami resztkowymi do podziemnego pojemnika na odpady resztkowe. Wraz z wprowadzeniem taryfy recyklingowej gmina dostosuje obecną stałą taryfę. W ten sposób gmina sprawi, że opłata za wywóz odpadów będzie częściowo zmienna. Czy dobrze segregujesz surowce i masz mało odpadów resztkowych? Wtedy koszty będą niższe niż w przypadku dużej ilości odpadów resztkowych.

W związku z tym nie będziesz płacić za kilogram (tj. nie za wagę), ale za czas oddawania odpadów resztkowych. Opłata za wywóz odpadów będzie zatem składać się ze stałej stawki i części zmiennej. Stała stawka jest taka sama dla wszystkich mieszkańców gminy. Na część zmienną można wpływać poprzez prawidłową segregację odpadów.
Nie dotyczy to mieszkańców Vijfheerenlanden. Gmina ta podejmie decyzję w sprawie poziomu recyklingu po dokonaniu oceny skutków innych środków.

Gmina ustala wysokość opłaty za wywóz odpadów, tj. stawkę stałą i stawkę recyklingową. Gmina bierze pod uwagę osoby z dużą ilością odpadów medycznych, osoby zbierające śmieci i osoby o niewystarczających dochodach.

Od 1 stycznia 2024 r. gminy Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam i Molenlanden będą obliczać opłaty za odpady w nowy sposób. Będziesz mieć wpływ na wysokość części opłat za wywóz śmieci. Część jest stała, a część zmienna. Ta zmienna część nazywana jest wskaźnikiem recyklingu. Czy dobrze segregujesz surowce i masz mało odpadów resztkowych? Wtedy koszty będą niższe niż w przypadku gorszej segregacji i dużej ilości odpadów resztkowych.

Część stała jest taka sama dla wszystkich. Płacisz ją na początku roku razem z podatkami gminnymi. Pod koniec roku gmina wie, ile trzeba zapłacić za część zmienną. Tak więc część zmienną płaci się później. Kwota zależy od częstotliwości opróżniania pojemnika na odpady resztkowe lub wrzucania worka do pojemnika na odpady resztkowe. Liczbę tę odczytujemy za pomocą chipa na pojemniku na odpady resztkowe lub po otwarciu pojemnika na odpady resztkowe za pomocą karty środowiskowej.

Gminy Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam i Molenlanden wprowadzają taryfę recyklingową od 1 stycznia 2024 roku.

Gmina Vijfheerenlanden nie zdecydowała jeszcze, czy i kiedy wprowadzi tam taryfę recyklingową. 

Nie, stawki na rok 2024 nie zostały jeszcze formalnie ustalone. Wynika to z faktu, że rada gminy określa dokładny podział między stałą i zmienną częścią opłaty za wywóz śmieci. Część zmienna nazywana jest stawką recyklingową.

Gminy Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam i Molenlanden otrzymały od zarządu Waardlanden propozycję stawek recyklingu na rok 2024. Zarząd zalecił również gminom stosowanie tego samego wskaźnika recyklingu. Rady trzech gmin muszą następnie formalnie przyjąć taryfy. Stawka recyklingu nie będzie miała zastosowania do mieszkańców Vijfheerenlanden. Gmina ta podejmie decyzję w sprawie taryfy recyklingowej po dokonaniu oceny skutków innych środków.

Proponowane poziomy recyklingu 2024*

Proponowana taryfa zależy od sytuacji życiowej i sposobu oferowania odpadów resztkowych:

Opis

Proponowany poziom recyklingu 2024*

Budynki wysokie: pmd + odpoczynek razem w pojemniku na odpady resztkowe
W jednym otworze można zmieścić worek na śmieci o pojemności do 60 litrów.
Obejmuje to niskie domy bez kontenerów przy domu,
Na przykład w centrum Gorinchem, Leerdam, Vianen i w centrum Nieuwpoort.
0,75 € za otwarcie z kartą środowiskową*
Niskie budynki: odpoczynek w pojemniku na odpady resztkowe
W jednym otworze można zmieścić worek na śmieci o pojemności do 60 litrów.
1,50 € za otwarcie z kartą środowiskową*
Obszar zewnętrzny: 240-litrowy pojemnik na odpady resztkowe 6,00 € za ofertę*

*Uwaga: Taryfy te nie są ostateczne. Rady gmin Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam i Molenlanden muszą jeszcze formalnie przyjąć te taryfy.

Opłata recyklingowa stanowi uzupełnienie stałej części opłaty za wywóz śmieci. Część stała na rok 2024 również nie została jeszcze ustalona przez rady gmin. Część stała jest taka sama dla wszystkich mieszkańców gminy. Płacisz ją na początku roku wraz z podatkami gminnymi. Pod koniec roku gmina wie, ile trzeba zapłacić za część zmienną. Tę zmienną część płaci się później. Kwota zależy od częstotliwości opróżniania pojemnika na odpady resztkowe lub wrzucania worka do pojemnika na odpady resztkowe. Liczbę tę odczytujemy za pomocą chipa na pojemniku na odpady resztkowe lub po otwarciu pojemnika na odpady resztkowe za pomocą karty środowiskowej.

Masz wpływ na wysokość części opłaty za wywóz śmieci. Część jest stała, a część zmienna. Ta zmienna część nazywana jest wskaźnikiem recyklingu. Czy dobrze segregujesz surowce i masz mało odpadów resztkowych? Wtedy koszty będą niższe niż w przypadku dużej ilości odpadów resztkowych. Ponieważ wtedy trzeba rzadziej zabierać pojemnik na odpady resztkowe na drogę lub wrzucać worek z odpadami resztkowymi do pojemnika na odpady resztkowe. Twoja gmina bierze pod uwagę mieszkańców z dużą ilością odpadów medycznych, osoby zbierające śmieci i gospodarstwa domowe o niewystarczających dochodach.

Tak, są. Są one również proponowane w dokumencie strategicznym, takie jak dodatkowe pojemniki na szkło i papier w dzielnicy, zapewnienie małego pojemnika kuchennego GFT oraz dodatkowa edukacja na temat przydatności i konieczności segregacji odpadów. Same te środki nie wystarczą, aby spełnić ambicje dotyczące obiegu zamkniętego.

Tak, w ostatnich latach wiele gmin z powodzeniem wprowadziło ceny recyklingu, znane również jako zróżnicowanie stawek lub diftar. Rezultat: ludzie lepiej segregują swoje odpady i zmniejsza się ilość odpadów resztkowych. Jest to corocznie badane i publikowane w raporcie "Household Waste Benchmark". Na przykład najnowszy benchmark (rok referencyjny 2021) pokazuje, że gminy stosujące diftar mają znacznie mniej odpadów resztkowych i niższe koszty niż gminy, które nie stosowały diftaru. W całym okresie odniesienia gminy objęte systemem diftar mają o 46 procent mniej odpadów resztkowych i o 21 procent niższe koszty zarządzania niż gminy nieobjęte systemem diftar. "Bez zróżnicowania taryf praktycznie niemożliwe jest zmniejszenie ilości odpadów resztkowych poniżej 100 kg na mieszkańca. Wszystkie 39 gmin w benchmarku, które osiągnęły cel 100 kg, wprowadziły jakąś formę zróżnicowania taryf" - podsumowano w raporcie.

Doświadczenia innych gmin, które wprowadziły taryfy recyklingowe pokazują, że może to być problem tymczasowy. Gdy mieszkańcy przyzwyczają się do nowego systemu opłat, ilość wyrzucanych worków spada, zwykle po około trzech miesiącach. Dobra edukacja w zakresie segregacji odpadów (co gdzie należy) i wyjaśnienia, jak zapewnić mniejszą ilość odpadów resztkowych, pomagają to osiągnąć. W rezultacie mniej osób będzie wyrzucać odpady. Dlatego nasi trenerzy i opiekunowie środowiskowi są gotowi informować i pomagać mieszkańcom w ograniczaniu ilości odpadów resztkowych i (jeszcze) lepszej segregacji tam, gdzie jest to konieczne. W ten sposób współpracujemy z mieszkańcami na rzecz czystego i wolnego od odpadów regionu.

Niektórzy mieszkańcy sąsiednich gmin przynoszą teraz swoje odpady resztkowe do ogólnodostępnych pojemników na odpady resztkowe i centrów środowiskowych w naszych gminach. Zamykając pojemniki na odpady resztkowe za pomocą systemu przepustek i wprowadzając opłatę recyklingową, nasze gminy są zgodne z tym, jak robią to sąsiednie gminy. W rezultacie turystyka odpadowa zmniejszy się, a nie wzrośnie.

Wprowadzając opłatę recyklingową, przeciwdziałamy również nadużywaniu pojemników przez przedsiębiorców. Nie będą oni już czerpać korzyści finansowych, wrzucając odpady do pojemników za darmo.

Należy je jak najszybciej uprzątnąć po przeprowadzeniu dochodzenia (egzekwowania prawa). Plan i budżet uwzględniają zwiększenie liczby zespołów zajmujących się egzekwowaniem przepisów i sprzątaniem. Nawiasem mówiąc, z doświadczeń innych gmin wynika, że składowanie odpadów prawie nigdy nie prowadzi do sytuacji niemożliwych do opanowania. Dlatego w praktyce te negatywne skutki taryfy recyklingowej nie są takie złe.

Nielegalne składowanie odpadów niestety zawsze ma miejsce i nie można mu zapobiec. Ważne jest jednak, aby usuwać je tak szybko, jak to możliwe, po przeprowadzeniu dochodzenia (egzekwowania prawa). W ten sposób przeciwdziałamy naśladownictwu. Ludzie dodają odpady, jeśli widzą, że coś już tam jest.
Plan i budżet uwzględniają zwiększone rozmieszczenie zespołów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów i sprzątanie. Nawiasem mówiąc, doświadczenia innych gmin pokazują, że składowanie odpadów prawie nigdy nie prowadzi do sytuacji niemożliwych do opanowania. W praktyce zatem te negatywne skutki taryfy recyklingowej nie są takie złe.

Wprowadzenie taryfy recyklingowej wymaga od nas zmiany systemu zbiórki odpadów. Koszt ten jest w pełni "odzyskiwany" z oszczędności w kosztach przetwarzania odpadów resztkowych. Obejmuje to inne dodatkowe obciążenia związane ze zmienną taryfą, takie jak koszty przetwarzania danych, komunikacji i egzekwowania przepisów.

Jeśli przyjmiemy zasadę równości, każdy litr odpadów resztkowych kosztuje tyle samo. Nie ma znaczenia, czy odpady te trafią do pojemnika, czy do kontenera zbiorczego.
Tak więc, zgodnie z zasadą sprawiedliwości, 60-litrowa kaucja za odpady w pojemniku osiedlowym powinna wynosić jedną czwartą stawki oferowanej za pojemnik 240-litrowy.

Nie, od 1 stycznia 2024 r. w gminach Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam i Molenlanden będą obowiązywać 3 różne stawki recyklingu: dla wieżowców, dla niskich budynków i dla obszarów peryferyjnych.

Oczekuje się, że mieszkańcy wieżowców będą oferować worki na śmieci szybciej niż mieszkańcy niskich budynków. Mają oni w swoich domach pojemniki na pmd, papier/karton i VGF. Mieszkańcy mieszkań, apartamentów i wyższych mieszkań zaczną płacić niższą stawkę za worek na śmieci zdeponowany w pojemniku na odpady resztkowe od 1 stycznia 2024 r. niż mieszkańcy, którzy mają pojemniki w swoich domach.

Gminy określają poziom opłat za odpady, tj. część stałą, a także stawki recyklingu. Stawki te na rok 2024 nie są jeszcze znane. Do 31 grudnia 2023 r. płacisz jedną stałą kwotę za opłatę za wywóz śmieci.

Taryfa recyklingowa nie będzie miała zastosowania do mieszkańców Vijfheerenlanden w 2024 roku. Gmina ta podejmie decyzję w sprawie taryfy recyklingowej po dokonaniu oceny skutków innych środków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat za odpady, skontaktuj się z lokalnym urzędem.

Płacenie za kilogram jest technicznie bardziej skomplikowane, a zatem droższe w zakupie i utrzymaniu. Koszty ponosisz jako mieszkaniec. Ponadto pojemniki na odpady z systemem ważenia częściej ulegają awariom. Dlatego zdecydowano się płacić za opróżniony worek na śmieci lub pojemnik na odpady resztkowe.
Ponadto płacenie za czas jest mniej podatne na nadużycia. Jeśli ktoś inny wyrzuci odpady do pojemnika na odpady resztkowe w czasie, gdy znajduje się on na ulicy, nie ma to wpływu na kwotę, którą należy zapłacić. Dzieje się tak, ponieważ odpady nie są ważone.

Na przykład, dopóki pieluchy nadal będą musiały trafiać do odpadów resztkowych, wskaźnik recyklingu będzie prowadził do dodatkowych kosztów. Pytanie brzmi, czy jest to uzasadnione. Gospodarstwa domowe z dziećmi mają dodatkowe odpady pieluszkowe przez pewien czas i jest to świadomy wybór. Nie dotyczy to osób z odpadami medycznymi.

Dla tych mieszkańców dodatkowe odpady resztkowe są nieokreślone. I nie jest to świadomy wybór. Wiele gmin, które wprowadziły taryfę recyklingową, rekompensuje zatem tę grupę docelową, na przykład nie pobierając opłat za niektóre oferty odpadów resztkowych.

Dokładne szczegóły tego programu dla gmin Waardlanden zostaną dopracowane i przedstawione radom gmin w ramach polityki dotyczącej grup docelowych.

Wprowadzenie taryfy recyklingowej zaczęłoby kosztować zbieraczy śmieci pieniądze. To oczywiście nie jest naszym zamiarem! Dlatego współpracujemy z gminami nad programem dla zbieraczy śmieci. Nie musisz wyrzucać śmieci, które zebrałeś  Oczywiście nie po to, by płacić z własnej kieszeni. Dlatego osoby zbierające śmieci wkrótce otrzymają osobną przepustkę. Oczywiście z wyprzedzeniem dokonujemy ustaleń dotyczących korzystania z przepustki na śmieci.