Terug naar overzicht

Eind maart is aannemer Klijn Infra begonnen met de voorbereidingen voor het plaatsen van ondergrondse containers in de voormalige gemeente Vianen. De inwoners gaan na de zomervakantie gebruik maken van de ondergrondse containers voor restafval. Op dit moment hebben de meeste inwoners nog een container voor restafval. Vanaf dinsdag 19 april worden de containers door de aannemer op de daarvoor bestemde locaties geplaatst.

Proefsleuven

Op een aantal locaties waar ondergrondse containers zijn gepland, heeft de aannemer zogenaamde proefsleuven gemaakt om na te gaan waar precies de riolen, kabels en leidingen liggen. Vaak liggen deze namelijk net iets anders dan op kaarten is aangegeven. Door proefsleuven te maken komen we niet voor onverwachte problemen te staan als de ondergrondse containers ook echt worden geplaatst.

Omgekeerd inzamelen

De plaatsing van ondergrondse containers in de voormalige gemeente Vianen vloeit voort uit het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid dat vorig jaar is vastgesteld. In de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam én in de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik zamelen we het afval al omgekeerd in. Dit houdt kort gezegd in dat we restafval niet meer aan huis inzamelen, maar dat inwoners dit gaan wegbrengen naar een ondergrondse container.

Met de ingebruikname van de ondergrondse containers in de voormalige gemeente Vianen na de zomer is omgekeerd afval inzamelen in de hele gemeente Vijfheerenlanden een feit.

Locaties

Afgelopen december zijn de inwoners per brief over de nieuwe manier van afvalinzameling geïnformeerd. Bij de brief zat een bijlage met daarin een overzicht van locaties voor de ondergrondse containers. Inwoners hadden daarbij de mogelijkheid tegen de voorgestelde locaties een zienswijze in te dienen. Vanwege corona konden we geen fysieke bijeenkomsten organiseren, maar zijn inwoners telefonisch met ons in gesprek gegaan. Voor verschillende locaties zijn zienswijzen ingediend, die in enkele gevallen tot een locatiewijziging hebben geleid. Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden hebben deze nieuwe locaties intussen vastgesteld. Direct omwonenden van deze nieuwe locaties worden hierover  geïnformeerd.

Afvalvrije en schone regio

Projectleider van de invoering van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid Albert Werner: 'Na een periode van voorbereiding gaan we nu in de voormalige gemeente Vianen concreet aan de slag. Door ook daar ondergrondse containers voor het restafval te plaatsen, trekken we de afvalinzameling voor ons hele verzorgingsgebied gelijk. Voor de inwoners zal het in het begin misschien even wennen zijn. Samen met de gemeente Vijfheerenlanden gaan we hen de komende tijd helpen bij deze andere manier van afval inzamelen. Dat doen we door breed te informeren en via voorlichting. Zo werken we samen aan een afvalvrije en schone regio.'